Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Chi?n l??c th?m nh?p th? tr??ng

Th? tr??ng n?ng s?n ? các n??c ?ang phát tri?n nhanh chóng b?o hòa, vì th? các n?n kinh t? Ch?u ? ?? ???c nhìn nh?n nh? các n?n kinh t? phát tri?n nhanh và h?p d?n nh?t trên th? gi?i ?? ??u t? và bành tr??ng.

Các c?ng ty ?a qu?c gia v?n ?? ??u t? nhi?u th?i gian và v?n vào Ch?u ? ?? nh?n ???c k?t qu? c? tích c?c và tiêu c?c. Tuy nhiên r?i ro c?a d?ng ??u t? này có th? ???c gi?m thi?u n?u có ki?n th?c v? th? tr??ng và v?n hóa n?i ??a c?ng nh? có các m?i quan h? ??a ph??ng. AAC chuyên dùng kinh nghi?m và ki?n th?c v?n hóa phong phú c?a mình ?? ??t ra chi?n l??c ??c nh?t cho m?t ??a ?i?m nh?t ??nh. AAC liên t?c t? v?n khách hàng ho?ch ??nh chi?n l??c t?n t?i thành c?ng và phát tri?n chi?n l??c th?m nh?p hoàn toàn m?i, phù h?p v?i nhi?u ??c t?ng khác nhau t?o nên s? thành c?ng hay th?t b?i vi?c th?m nh?p các th? tr??ng m?i n?i t?i Ch?u ?.

?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? v?i chuyên gia t? v?n c?a chúng t?i t?i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

emerging market strategy

Ch? ?? c?a chúng t?i

T?i Asian Agribusiness Consulting s? m?nh c?a chúng t?i là ??y m?nh và phát tri?n kinh doanh N?ng Nghi?p ? Ch?u ?. Chúng t?i cung c?p d?ch v? v? t? v?n và nghiên c?u ??n nh?ng khách hàng mu?n m? r?ng m?ng l??i ? khu v?c Ch?u ?, t? lúc thành l?p ??n khi có v? th? trên th? tr??ng.

Xem thêm

Nh?ng s? ki?n quan tr?ng

Gi? liên l?c

Liên l?c v?i chúng t?i:
(86) 10 65919042

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.